Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.24, Issue.4

Most Popular

Download Read

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Wang Hainan, Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Cui Jian

24 Mar 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Development Status and Future Prospects of Hydrogen Fuel Cell Technology

Liu Yingdu, Guo Hongxia, Ouyang Xiaoping

27 Jul 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen Production by Water Electrolysis: Progress and Suggestions

Yu Hongmei, Shao Zhigang, Hou Ming, Yi Baolian, Duan Fangwei, Yang Yingxuan

18 Mar 2021 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Hydrogen for Energy Storage and Hydrogen Production from Electrolysis

Yu Hongmei, Yi Baolian

4 Sep 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Brief Analysis on Three Basic Paradigms of Intelligent Manufacturing

Zang Jiyuan, Wang Baicun, Meng Liu , Zhou Yuan

13 Aug 2018 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

The Backdrop and Significance of Ecological Civilization Construction

Du Xiangwan,Wen Zongguo,Wang Ning2, and Cao Xin

26 Oct 2015 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Research on New Material Power Strategy by 2035

Xie Man, Gan Yong, Wang Hui

12 Oct 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Optical Fiber Communication Technology: Present Status and Prospect

Tan Zhongwei, Lu Chao

28 May 2020 | Strategic Study of Chinese Academy of Engineering

Latest Research More>>

Water Resource Effectiveness of Vegetation Conservation and Restoration in North China

Sun Siqi,Chen Yongzhe,Wang Cong,Hu Qingfang,Lyu Yihe

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.05.012

Abstract 0 PDF 13

Industrial Application of Artificial Intelligence in China: Current Status and Challenges

Xu Wenwei, Xiao Lizhi, Liu He

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.07.010

Abstract 283 PDF 94

Countermeasures for Assuring Water Ecological Environment Security in China

Huo Shouliang,Zhang Hanxiao,Jin Xiaowei ,Cao Xiaofeng,Wu Fengchang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.05.001

Abstract 0 PDF 21

Exploring Water-and-Land-Adapted Spatial Layout of Crop Planting in North China

Huang Feng,Yang Xiaolin,Fang Yu,Wang Sufen,Kang Shaozhong

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.05.011

Abstract 0 PDF 13

Groundwater Pollution Prevention and Control: Current Status and Countermeasures

Ren Jing,Li Juan,Xi Beidou,Yang Yang ,Lu Haojie,Shi Junxiang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.05.019

Abstract 0 PDF 18

Evaluating the Methods for Assessing Implementation Effects of River Chief System in China

Yin Hailong, Ge Jia’ning, Xu Zuxin, Xu Jin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.05.020

Abstract 0 PDF 11

Strategy for Assuring Water Security in the Haihe River Basin by 2035

Zhu Tingting, Hou Li’an, Tong Yindong, Liu Yiwen, Li Ning, Zhao Yingxin, Chen Guanyi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.05.004

Abstract 50 PDF 17

Construction of Innovation System for Major Science Projects

Liu Liang, Zhang Yuhan, Li Mengyue, Jiang Pan, Zeng Jing, Fan Guobin

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.05.021

Abstract 0 PDF 30