Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.21, Issue.2

Topic Editorial Board

Glucose and Lipid Metabolism 5 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Hydrogen Sulfide Promotes Adipocyte Differentiation, Hyperplasia, and Hypertrophy Article

Richa Verma,Ming Fu,Guangdong Yang,Lingyun Wu,Rui Wang

Engineering 2023, Volume 20, Issue 1,   Pages 36-48 doi:10.1016/j.eng.2022.09.010

Abstract 67 PDF 35

CPAL, as a New Mediator of Cardiomyocyte Metabolic Alterations and Pyroptosis, Regulates Myocardial Infarction Injury in Mice Article

Jiamin Li, Hongru Xue, Ning Xu, Liling Gong, Ming Li, Sijia Li, Di Huang, Qingwei Zhang, Pengyu Li, Qingsui Li, Hang Yu, Yining Liu, Yadong Xue, Haixin Chen, Jiali Liu, Wanyu Zhang, Mingbin Liu, Siyu Chang, Xianzhi Lang, Xingmiao Zhao, Weijie Du, Benzhi Cai, Ning Wang, Baofeng Yang

Engineering 2023, Volume 20, Issue 1,   Pages 49-62 doi:10.1016/j.eng.2022.08.012

Abstract 174 PDF 92

Changes in Lipoprotein Lipase in the Heart Following Diabetes Onset Review

Chae Syng Lee, Yajie Zhai, Brian Rodrigues

Engineering 2023, Volume 20, Issue 1,   Pages 19-25 doi:10.1016/j.eng.2022.06.013

Abstract 45 PDF 17

Pleckstrin Homology-Like Domain, Family A, Member 1 (PHLDA1): A Multifaceted Cell Survival Factor that Drives Metabolic Disease Review

Tamana Yousof, Jae Hyun Byun, Jack Chen, Richard C. Austin

Engineering 2023, Volume 20, Issue 1,   Pages 9-18 doi:10.1016/j.eng.2022.05.014

Abstract 55 PDF 16

Physical Activity, Sedentary Behavior, and the Risk of Cardiovascular Disease in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: The MIDiab Study Article

Yafei Wu, Guijun Qin, Guixia Wang, Libin Liu, Bing Chen, Qingbo Guan, Zhongshang Yuan, Xu Hou, Ling Gao, Chao Xu, Haiqing Zhang, Xu Zhang, Qiu Li, Yongfeng Song, Fei Jing, Shizhan Ma, Shanshan Shao, Meng Zhao, Qingling Guo, Nanwei Tong, Hongyan Zhao, Xiaomin Xie, Chao Liu, Zhongyan Shan, Zhifeng Cheng, Xuefeng Yu, Shulin Chen, Tao Yang, Yangang Wang, Dongmei Li, Zhaoli Yan, Lixin Guo, Qiuhe Ji, Wenjuan Wang, Jiajun Zhao

Engineering 2023, Volume 20, Issue 1,   Pages 26-35 doi:10.1016/j.eng.2022.05.013

Abstract 102 PDF 38