Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.16, Issue.9

Most Popular

Download Read

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Causal Inference

Kun Kuang, Lian Li, Zhi Geng, Lei Xu, Kun Zhang, Beishui Liao, Huaxin Huang, Peng Ding, Wang Miao, Zhichao Jiang

8 Jan 2020 | Engineering

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Biotechnology Applications of Plant Callus Cultures

Thomas Efferth

24 Nov 2018 | Engineering

Deep Learning in Medical Ultrasound Analysis: A Review

Shengfeng Liu, Yi Wang, Xin Yang, Baiying Lei, Li Liu, Shawn Xiang Li, Dong Ni, Tianfu Wang

29 Jan 2019 | Engineering

Latest Research More>>

Building a Highly Stable Ultrathin Nanoporous Layer Assisted by Glucose for Desalination Article

Yanqiu Zhang, Fan Yang, Hongguang Sun, Yongping Bai, Songwei Li, Lu Shao

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 247-255 doi: 10.1016/j.eng.2020.06.033

Abstract 23 PDF 17

A Polarization Programmable Antenna Array Article

Dingzhao Chen, Yanhui Liu, Ming Li, Pan Guo, Zhuo Zeng, Jun Hu, Y. Jay Guo

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 100-114 doi: 10.1016/j.eng.2022.03.015

Abstract 24 PDF 10

The First Stage of the Middle-Line South-to-North Water-Transfer Project

Xinqiang Niu

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 21-28 doi: 10.1016/j.eng.2022.07.001

Abstract 27 PDF 6

Introduction of a New Method for Regulating Laves Phases in Inconel 718 Superalloy during a Laser-Repairing Process Article

Shang Sui,Haosheng Li,Zuo Li,Xuan Zhao,Liang Ma,Jing Chen

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 239-246 doi: 10.1016/j.eng.2021.08.030

Abstract 11 PDF 4

Mesoscopic Modeling Approach and Application for Steel Fiber Reinforced Concrete under Dynamic Loading: A Review Review

Jinhua Zhang,Zhangyu Wu,Hongfa Yu,Haiyan Ma,Bo Da

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 220-238 doi: 10.1016/j.eng.2022.01.011

Abstract 0 PDF 3

Demand Flexibility of Residential Buildings: Definitions, Flexible Loads, and Quantification Methods Review

Zhengyi Luo, Jinqing Peng, Jingyu Cao, Rongxin Yin, Bin Zou, Yutong Tan, Jinyue Yan

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 123-140 doi: 10.1016/j.eng.2022.01.010

Abstract 10 PDF 2

Implementing An “Impracticable” Copolymerization to Fabricate A Desired Polymer Precursor for N-doped Porous Carbons Article

Shi-Chao Qi, Xiao-Jie Lu, Yin-Cong Lou, Rui Zhou, Ding-Ming Xue, Xiao-Qin Liu, Lin-Bing Sun

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 154-161 doi: 10.1016/j.eng.2021.07.031

Abstract 7 PDF 1

The Roles of Nuclear Energy in Hydrogen Production Views & Comments

Shinji Kubo

Engineering 2022, Volume 16, Issue 9,   Pages 16-20 doi: 10.1016/j.eng.2021.12.024

Abstract 9 PDF 2